További információk


» Használati és szállítási információk «
» Bankkártyás fizetés «

Általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF)


1 Alapfogalmak


1.1 Szolgáltató adatai


Cég neve: Rózsavölgyi Csokoládé Kft.
Képviselők neve: Csiszár Katalin és/vagy Szabad Zsolt
Székhely: 1221, Bp., Ringló út 33.
Adószám: 14391855-2-43
Közösségi adószám: HU14391855
Cégjegyzékszám: 01-09-901816
A továbbiakban„Szolgáltató”.


1.2 Szolgáltató elérhetősége


Iroda és levelezési címe:
1221, Bp., Ringló út 33.
Telefon: +36 30 683 1228
Fax: +36 1 226 3209
E-mail: info@rozsavolgyi.com
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 8-16 óra között hívható.


1.3 A Vásárló


Aki aSzolgáltató honlapján (www.rozsavolgyi.com) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.


1.4 Az Általános Szerződési Feltételek célja


Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.


1.5 Szerződési Feltételek elfogadása


A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.


1.6 Szerződési Feltételek hatálya


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.


Jelen ÁSZF 2012. január 10. napjától határozatlan ideig hatályos.


1.7 A szolgáltatás


Szolgáltató a www.rozsavolgyi.com címen elérhető webáruházon keresztül elsősorban saját előállítású termékeit kínálja rendelésre, előjegyzésre, illetve megvásárlásra. Ezek mellett esetenként lehetőséget nyújt egyedi termékek, szolgáltatások megrendelésére. A megrendelt temékeket azok természetétől, illetve a Vásárló kérésétől függően és/vagy külön megegyezés alapján Szolgáltató boltjában (1053, Budapest, Királyi Pál utca 6.) a Vásárló általi személyes átvétellel, futár általi kézbesítéssel, vagy Szolgáltató által történő kiszállítással juttatjuk el a Vásárlóhoz. A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valós termékek ezektől esetenként eltérhetnek. A folyamatos termékfejlesztés érdekében az egyes termékek tulajdonságai, összetétele, csomagolása eltérhet a webáruházban feltüntetettektől. A termékek feltüntetett árai az Áfát tartalmazzák, a csomagolás és házhozszállítás költségeit azonban nem.


1.8 A szolgáltatás területi hatálya


Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.


1.9 Adatvédelem


A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét), mely statisztikai és visszakövethetőségi célokat szolgál, személyes azonosításra azonban nem használható.


A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.


A Weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a Vásárló szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a Weboldalon regisztrált személyek esetében önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik. Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése, illetve szolgáltatások nyújtása érdekében kéri be és tárolja. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek, akik szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek írásban, vagy emailben. Kérésre a kezelt adatokat Szolgáltató bemutatja, módosítja vagy törli (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzését a Számviteli Törvény előírja).


2 Szerződés létrejötte és módosítása


2.1 Általános jellemzők


A Szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott, az 1.7. pontban leírt szolgáltatást igénybe veszi, ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát az internetes felületen megerősíti.


2.2 Szolgáltatás módosítása, törlése


Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 8 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 5. munkanapig.


2.3 Fizetési feltételek


A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét a következő módokon teljesítheti: • utánvéttel: mely esetben a teljes összeget a termékeket kézbesítő futárnak készpénzben kell kifizetnie, aki ennek fejében átadja Vásárlónak a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot vagy csomagokat,

 • személyes átvétel esetében: a Szolgáltató boltjában (1053, Budapest, Királyi Pál utca 6.) készpénzzel, vagy bankkártyával (VISA, Mastercard),

 • elektronikus úton: a webáruházban történő bankkártyás fizetéssel (VISA, Mastercard), a megrendelés nyugtázását követően.


 • 3 Jogok és kötelezettségek


  3.1 A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége


  3.1.1 A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére időszakosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltatás szüneteltetésének tényét (pl. nyári leállás, vagy év végi üzemszünet) és időtartamát Szolgáltató a webáruházban feltünő módon közzéteszi, és biztosítja, hogy ezen időszakok alatt a Szolgáltatás megrendelése ne legyen lehetséges.


  3.1.2 A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.


  3.1.3 A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.


  3.1.4 A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozóknak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető (pl. a futárszolgálatnak a kiszállításhoz átadott információk).


  3.1.5 Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
  A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a bolt@rozsavolgyi.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.


  3.1.6 Szállítási költségek
  A szállítás és csomagolás költsége a Vásárlót terheli (ezt bizonyos esetekben a Szolgáltató átvállalhatja), azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

  Az esedékes szállítási költséget a webáruház automatikusan kiszámítja, és a megrendelés véglegesítése előtt megjeleníti a Vásárló számára.


  3.1.7 Szállítási határidő
  Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket lehetőleg a megrendelést követő munkanapon átadja a kiszállítást végző futárszolgálatnak. Amennyiben a feladás készlethiány vagy egyéb ok mia tt a megrendelést követő 5. munkanapig nem történik meg, Szolgáltató ennek okáról és a várható kiszállítás idejéről tájékoztatja a Vásárlót.


  3.2 A Vásárló jogai és kötelezettségei


  3.2.1 Ellálás joga
  A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. Ha ezen három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor , a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. Az értékesítő köteles a fogyasztó által az áruért vagy szolgáltatásért kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszatérítés a szállítás költségeire nem vonatkozik. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.


  3.2.2 Elállási jog gyakorlásának menete
  Amennyiben Vásárló elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a Vásárlót terhelik. Az előzetes megegyezés nélkül, utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltató nem veszi át.


  3.2.3 A Vásárlónak a Szolgáltatás teljesítéséhez, továbbá bankkártyás fizetés esetén a tranzakció végrehajtásához szükséges adatokat pontosan kell megadnia.


  3.2.4 A Vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget, sem a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.


  3.2.5 A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. Személyes átvétel esetén a megfelelő mennyiségű készpénz, vagy az ezt helyettesítő megfelelő bankkártya, utánvétes szállítás esetén pedig a megfelelő mennyiségű készpénz biztosítása. Az elektronikus úton, bankkártyával közvetlenül a webáruház felületén keresztül kezdeményezett fizetés esetén Vásárló köteles gondoskodni a felhasznált bankkártyával kapcsolatos jogosultságáról és a megfelelő fedezet meglétéről.


  3.2.6 A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás Szolgáltató törli a rendszerből.


  3.2.7 A Vásárló vállalja, hogy a megrendelt termékeket átvételkor (futár általi kézbesítéskor még a futár jelenlétében) megvizsgálja, az esetlegesen észlelt sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kéri, és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.


  4 Bankkártyás online fizetési rendszer


  4.1 Általános tudnivalók és rendelkezések


  4.1.1 A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Nyrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így a Vásárló banki adatai nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.


  4.1.2 A Szolgáltató a bankkártyás fizetési tranzakció során keletkezett és birtokába jutott adatokat kizárólag a Vásárló (kártyabirtokos) által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.


  4.1.3 A Vásárló (vagy kártyabirtokos) hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.


  4.1.4 Adatok hibás megadásából eredő problémák kezelése


  A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.


  4.1.5 Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: bolt@rozsavolgyi.com címen) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.


  4.1.6 Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.


  4.2 Az elfogadható bankkártya típusok


  4.2.1 Szolgáltató webáruházában elektronikus úton a VISA, és MASTERCARD típusú kártyák használhatók fizetésre (Visa, Visa Electronic, Mastercard és Maestro).


  4.3 A bankkártyás tranzakciók devizaneme


  4.3.1 Vásárló a bankkártyás fizetés ellenérték Forint devizanem alapon teljesíti. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, a kártyabirtokos terhére Forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek.